dane teleadresowe

dane teleadresowe

Plany zamówień

Plany zamówień publicznych na 2023 r.

 

 

Aktualne zamówienia publiczne

Dostawa testów i odczynników laboratoryjnych wraz z dzierżawą analizatorów oraz dostawa środków dezynfekcyjnych,
z podziałem na 11 części
Nr sprawy: ZP-1/2023

Adres strony internetowej prowadzonego postępowania: ezamowienia.gov.pl
Identyfikator postępowania: ocds-148610-d89cb799-4e30-11ee-a60c-9ec5599dddc1

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU
SWZ
Załącznik nr 1 do SWZ - Formularz ofertowy( docx)
Załącznik nr 2 do SWZ – Formularz asortymentowo-cenowy( docx)
Załącznik nr 3 do SWZ – Oświadczenie, o którym mowa w art. 125 ust. 1 ustawy Pzp( docx)
Załącznik nr 4 do SWZ – Projekt umowy dostawy( pdf)
Załącznik nr 5 do SWZ – Projekt umowy dzierżawy (dotyczy części nr 1 i 3)( pdf)
Załącznik nr 6 do SWZ – Oświadczenie o przedmiotowych środkach dowodowych( docx)
Informacja z otwarcia ofert (pdf)

 

 

Archiwum zamówień publicznych

ROZEZNANIE RYNKU W POSTĘPOWANIU O WARTOŚCI MNIEJSZEJ NIŻ 130tyś zł

Data publikacji: 28/05/2021

Wynik postępowania z rozeznania rynku

 

 

ZAMÓWIENIE PUBLICZNE NA DOSTAWĘ TESTÓW I ODCZYNNIKÓW LABORATORYJNYCH WRAZ Z DZIERŻAWĄ ANALIZATORÓW ORAZ DOSTAWĘ ŚRODKÓW DEZYNFEKCYJNYCH

Data publikacji: 12/06/2019

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU ZP-1-2019( pdf)

SIWZ (pdf)

Załącznik nr 7 do SIWZ (docx)

Załącznik nr 1 FORMULARZ OFERTY( docx)

Załącznik nr 2 FORMULARZ ASORTYMENTOWO-CENOWY( docx)

Załącznik nr 3 OŚWIADCZENIE(pdf)

Załącznik nr 4 UMOWA dzierżawy( pdf)

Załącznik nr 5 UMOWA dostawy( pdf)

Załącznik nr 6 Oświadczenie -po otwarciu ofert ( pdf)

 

Dostawa testów i odczynników laboratoryjnych wraz z dzierżawą analizatorów oraz dostawa środków dezynfekcyjnych

Data publikacji: 17/08/2021

Link do zamówienia publicznego na portalu MiniPortal.uzp.gov.pl

Identyfikator postępowania: 6f4a7af6-5211-48d4-b861-d199bcb6f442
Wyjaśnienia treści SWZ

 

PYTANIA I ODPOWIEDZI

Modyfikacja SIWZ.pdf (pdf)

Wyjaśnienia do SIWZ.pdf (pdf)

Modyfikacja SIWZ 2.pdf(pdf)

Wyjaśnienia do SIWZ 2.pdf(pdf)

INFORMACJA Z OTWARCIA OFERT

Informacja z OTWARCIA ofert.pdf

Korekta Informacji z otwarcia ofert.pdf

Ogłoszenie o unieważnieniu postępowania w częściach 4 i 6.pdf

OGŁOSZENIE O WYBORZE OFERT

Ogłoszenie o wyborze ofert.pdf

OGŁOSZENIE o udzieleniu zamowienia.pdf

 

 

ZAMÓWIENIE PUBLICZNE NA DOSTAWĘ TESTÓW I ODCZYNNIKÓW LABORATORYJNYCH WRAZ Z DZIERŻAWĄ ANALIZATORÓW ORAZ DOSTAWĘ ŚRODKÓW DEZYNFEKCYJNYCH

Data publikacji: 30/05/2017

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU ( pdf)

SIWZ (pdf)

FORMULARZ OFERTY ( docx)

FORMULARZ ASORTYMENTOWO-CENOWY ( docx)

Oświadczenie ( docx)

Umowa dostawy ( docx)

Umowa dzierżawy ( docx)

Oświadczenie po otwarciu ofert ( docx)

Wyjaśnienia i zmiany SIWZ.pdf

Wyjaśnienia SIWZ cz.2.pdf

Wyjaśnienia SIWZ cz. 3.pdf

Otwarcie ofert.pdf

Ogłoszenie o wyborze najkorzystniejszych ofert.pdf

Ogłoszenie o odrzuceniu oferty.pdf

Ogłoszenie o unieważnienie postępowania- część 6 i 15.pdf

OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA.pdf

 

Kontakt: tel. 85 742 63 61, tel/fax 85 742 36 30

 

 

ZAPYTANIE OFERTOWE NA DOSTARCZENIE OPROGRAMOWANIA i SPRZĘTU KOMPUTEROWEGO DO OBSŁUGI LABORATORIUM - 05/04/2017

Zapytanie ofertowe - ogłoszenie ( pdf)

Opis przedmiotu zamówienia(pdf)

Formularz ofertowy - oprogramowanie ( doc)

Formularz ofertowy - sprzęt komputerowy ( doc)

Wzór umowy ( pdf)

Pytania i odpowiedzi ( pdf)

Wybór oferty ( pdf)

 

 

ZAPYTANIE OFERTOWE NA DOSTARCZENIE MIKROSKOPU LABRATORYJNEGO Z WYPOSAŻENIEM - 21/04/2017

Zapytanie ofertowe - ogłoszenie ( pdf)

Opis przedmiotu zamówienia(docx)

Formularz oferty(docx)

Wybór oferty na dostawę mikroskopu

Kontakt: tel. 85 742 63 61, tel/fax 85 742 36 30

 

 

ZAPYTANIE O CENĘ - 13/10/2015

 

Zamawiający – Ośrodek Diagnostyczno-Badawczy Chorób Przenoszonych Drogą Płciową, zgodnie z art. 4 pkt. 8 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych ( t.j. Dz.U. z 2013 r. poz. 907 z późn. zm), zaprasza do złożenia oferty na realizację zamówienia publicznego o wartości nie przekraczającej wyrażonej w złotych równowartości 30 000 euro dla zadania pn. „Modernizacja toalety dla osób niepełnosprawnych”.

 

Zapytanie o cenę ( pdf)

Formularz ofertowy ( docx)

Opis przedmiotu zamówienia (pdf)

Przedmiar robót (pdf)

Rzut stan istniejący ( pdf)

Rzut projektowany ( pdf)

Wzór umowy (pdf)

Ogłoszenie o wyborze najkorzystniejszej oferty (pdf)

 

 

Zamówienie publiczne na dostawę testów i odczynników laboratoryjnych wraz z dzierżawą analizatorów oraz dostawa środków dezynfekcyjnych - data publikacji 20/05/2015

Ogłoszenie ( pdf)

SIWZ ( pdf)

Załącznik nr 1 FORMULARZ OFERTY (docx)

Załącznik nr 2 FORMULARZ ASORTYMENTOWO-CENOWY (docx)

Załącznik nr 3 OŚWIADCZENIA (docx)

Załącznik nr 4 UMOWA dzierżawy (docx)

Załącznik nr 5 UMOWA dostawy (docx)

Pytania i odpowiedzi (pdf)

Wyniki postępowania (pdf)

 

 

 

Zamówienie publiczne na dostawę testów i odczynników laboratoryjnych wraz z dzierżawą analizatorów oraz dostawa środków dezynfekcyjnych - data publikacji 17/04/2015

Ogłoszenie ( pdf)

Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia ( pdf) 20/04/2015

SIWZ ( pdf)

Zmiana SIWZ ( docx) 20/04/2015

Załącznik nr 1 FORMULARZ OFERTY (docx)

Załącznik nr 2 FORMULARZ ASORTYMENTOWO-CENOWY (docx)

Załącznik nr 3 OŚWIADCZENIA (docx)

Załącznik nr 4 UMOWA dzierżawy (docx)

Załącznik nr 5 UMOWA dostawy (docx)

Pytania i odpowiedzi (pdf)

 

Wyniki postępowania (pdf)